Przetargi.pl
Dostawy warzyw świeżych – jesień do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, Leksandrowa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
  Leksandrowa 1
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  REGON: 000319983
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw świeżych – jesień do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I: Warzywa świeże:Buraki ćwikłowe – CPV 03221111-7 – 9 000 kgDostarczane buraki powinny być całe, bez ran powstałych podczas zbioru lub pakowania, bez objawów zwiędnięcia, zdrowe, bez objawów zaparzenia, gnicia, bez szkodników i śladów po szkodnikach, czyste, bez obcych zanieczyszczeń w tym bez grudek ziemi. Pakowane w siatki do 15 kg netto. Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać buraki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości oraz o tym samym stopniu dojrzałości.Cebula – CPV 03221113-1 - 10 000 kg Cebula, cała, bez uszkodzeń, czysta, bez zanieczyszczeń, bez szklistej i mięsistej łuski, jędrna, wystarczająco wysuszona, bez pustej i twardej szyjki, bez szkodników i uszkodzeń przez szkodniki, bez wyrastającego szczypioru, bez uszkodzeń. Nie dopuszcza się cebuli z objawami gnicia lub takiego zepsucia, które czynią ją niezdatną do spożycia. Pakowana w siatki do 15 kg netto.Marchewka – CPV 03221112-4 – 16 000 kg Dostarczana marchewka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, czysta, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, niezdrewniała. Pakowana w siatki do 20 kg netto. Pietruszka – CPV 03221100-7 – 4 000 kg Dostarczana pietruszka ma być cała – nie może być ucięta i połamana, nie może mieć uszkodzeń, bez odłamanych korzeni i prawidłowo ogłowiona, bez korzeni bocznych i rozgałęzień, zdrowa – nie może być zgniła i zapleśniała, bez chorób, czysta, nie może być zwiędnięta i wyschnięta, nie może mieć śladów po szkodnikach i bez obecności szkodników, nie zdrewniała. Pakowana w siatki do 15 kg netto.Seler - CPV 03221100-7 – 4 000 kg Korzeń selera powinien być zdrowy, bez śladów gnicia, cały, bez ordzawień skórki, bez uszkodzeń mechanicznych i stłuczeń, twardy, bez szkodników i śladów po szkodnikach. Na przekroju seler powinien mieć barwę białą lub biało- kremową, bez pustych przestrzeni. Czysty, korzeń pakowany w siatki do 15 kg netto.Kapusta świeża biała – CPV 03221410-3 – 3 500 kg Dostarczana kapusta biała wielkości od 1,5 – 5,0 kg ma być cała, zwarta, bez odgnieceń, liście bez uszkodzeń mechanicznych i bez pęknięć, zdrowa – bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach, o świeżym wyglądzie, lekko zielona, czysta, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych. Pakowana do 25 kg netto. Pieczarka – CPV 03221260-6 – 140 kg Pieczarki grzyby dostarczane w stanie świeżym, wygląd okrągłe lub półkoliste, jędrne, zdrowe, całe, czyste, nieuszkodzone, z odciętą dolną częścią trzonu, barwa kapelusz po zewnętrznej stronie biały, białokremowy, centralnie lekko brązowawy, blaszki białe lub z odcieniem różowym, miąższ biały lub z odcieniem różowym, smak i zapach charakterystyczny dla pieczarek, trzony grzybów nie dłuższe niż średnica kapeluszy.Część II: Warzywa strączkowe:Fasola “Jaś” - CPV 03221220-4 – 1 500 kgDostarczana fasola „Jaś” powinna być zdrowa, czysta, sucha, o zapachu swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny, ziarna zbliżonej wielkości, w całości, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednoodmianowy, bez zanieczyszczeń. Pakowana w worki do 5 kg netto. Groch łuskany – CPV 03221220-4 – 2 500 kg Groch łuskany jednoodmianowy ma być zdrowy, czysty, suchy, o zapachu swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny, przebrany, bez zanieczyszczeń, bez śladów uszkodzeń mechanicznych. Pakowany w worki do 5 kg netto.Część III: Kiszonki:Kapusta kiszona biała – CPV 15331461-6 – 10 000 kgDostarczana kapusta barwy białej lub kremowo – białej powinna mieć smak słono – kwaśny, bez obcych posmaków i zapachów, nie zepsuta. Pakowana w beczki do 30 kg netto.Ogórki kiszone – CPV 03221270-9 – 5 300 kg Dostarczane ogórki kiszone powinny być twarde, całe, niezepsute, o smaku słono – kwaśnym, bez obcych posmaków i zapachów. Pakowane w beczki do 20 kg netto. Natomiast łączna waga wsadu wraz z zalewą nie może przekraczać 35 kg.Część IV: Ziemniaki:Ziemniaki – CPV 03212100-1 – 87 000 kg Ziemniaki jadalne: o barwie białej, dojrzałe bulwy, zdrowe, niezzieleniałe, czyste, suche, jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez pustych miejsc, o średnicy poprzecznej min. 4 cm i i podłużnej 6 cm. Dostawy ziemniaków w opakowaniach jednorazowych, w przedziale od 15 kg netto do 25 kg netto. Zawartość każdego opakowania powinna być jednolita i zawierać ziemniaki wyłącznie tego samego pochodzenia, odmiany, jakości, wielkości oraz o tym samym stopniu dojrzałości.Część V: Owoce:Jabłka – CPV 03222321-9 – 7 000 kg Jabłka gramatura od 0,15 – 0,25kg, mają być dostarczane w stanie świeżym, całe, zdrowe – nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste, wolne od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki. Powinny mieć kształt, wielkość i barwę charakterystyczną dla danej odmiany, nieuszkodzone. Pakowane w skrzynki do 15 kg netto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Dziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki zamówienia udziału w postępowaniu;2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej;3) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp4) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach