Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 004345575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa warzyw i owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 2 do SIWZ - Pakiecie asortymentowo-cenowym. Ilości podane w pakiecie asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi. Zamawiający dopuszcza prawo do dokonywania zmian co do ilości w ramach danego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb z zachowaniem wartości brutto zawartej umowy. Dopuszcza się możliwość przesunięć ilości artykułów pomiędzy poszczególnymi asortymentami pakietu asortymentowo-cenowego w ramach wartości brutto zamówienia. Miejscem realizacji dostaw przedmiotu zamówienia są niżej wymienione placówki: - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi Al. Kościuszki 29 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Borowa 6 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul Ćwiklińskiej 18 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Fabryczna 19 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Grota – Roweckiego 30 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Jaracza 36 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Lelewela 17 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. 1 -Maja 24/26 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Narutowicza 37 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Organizacji WIN 37 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Obywatelska 69 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Piotrkowska 203/205 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Rojna 52 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Smetany 4 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Wrocławska 10 - Dom Dziennego Pobytu w Łodzi ul. Zbocze 2a - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Ćwiklińskiej 5a - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a - Dzienny Dom „Senior Wigor” w Łodzi, ul. Senatorska 4 Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia 3 razy w tygodniu, tj. poniedziałek, środa i piątek w godzinach 07.00 - 10.00 pod wskazane w pkt. 6 adresy placówek Zamawiającego. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wraz z rozładunkiem i wniesieniem dostarczonych towarów do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Zamówienia na poszczególne dostawy będą składane na podane w ofercie przez Wykonawcę numery telefonów, faksu lub adresy poczty elektronicznej z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Dostawy będą realizowane w dniu określonym w zamówieniu, zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę terminem dostawy w złożonej ofercie. Wymagania z zakresu przedmiotu zamówienia: a) każdy produkt winien być wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1541 ze zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie; b) każdy produkt winien odpowiadać normom jakościowym GHP, GMP lub systemowi HACCP; c) każdy dostarczony produkt winien być I klasy, zgodny z Polską Normą; d) Zamawiający ma prawo sprawdzić podczas odbioru przedmiot zamówienia pod względem jakości i ilości produktów; e) dostarczane artykuły żywnościowe będą odpowiednio zapakowane, aby nie uległy zniszczeniu podczas transportu, Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy w przypadku: a) stwierdzenia nieświeżości dostarczonego artykułu; b) dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony; c) dostarczenia artykułów w terminie nie uzgodnionym z Zamawiającym; d) dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia; b) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; c) Wykonawca zapewni należytą staranność przy realizacji zamówienia, rozumianą jako staranność profesjonalną w działalności objętej przedmiotem zamówienia; d) Wykonawca wyda przedmiot zamówienia zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ilościowym; e) na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca okaże w stosunku do każdego produktu odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi; f) zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu wszelkich zmian numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej. W razie stwierdzenia wad lub braków podczas przyjęcia dostawy, Zamawiający odmówi jej przyjęcia i telefonicznie, faksem lub pocztą e-mail zgłosi reklamację Wykonawcy. W przypadku ujawnienia wad jakościowych i ilościowych artykułów żywnościowych, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej faksem lub pocztą e-mail Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego artykułu żywnościowego na wolny od wad lub dostarczenia brakującej ilości artykułów w terminie 2 godzin od zgłoszenia reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na wymianę towaru, Zamawiający będzie miał prawo zakupić na koszt Wykonawcy produkty będące jej przedmiotem. Wykonawca po dokonaniu dostawy będzie każdorazowo wystawiał fakturę. Każda faktura będzie zawierała wykaz dostarczonych produktów. Strony ustalają, że realizacja zamówienia odbywać się będzie po średnich cenach jednostkowych opublikowanych przez Łódzki Rynek Hurtowy - Zjazdowa S.A. z zastrzeżeniem ust. 3. Przy czym za „średnią cenę” strony rozumieją średnią arytmetyczną tj. suma najniższej i najwyższej ceny jednostkowej podzieloną przez dwa). Strony ustalają cenę zgodnie ze wzorem: ilość jednostek miary x (cena – upust procentowy) + podatek VAT przy czym: cena- średnia cena podana na stronie http://www.zjazdowa.com.pl/pl/serwis-cenowy/ obowiązująca w dniu złożenia zamówienia na Łódzkim Rynku Hurtowym - Zjazdowa S.A., upust – procent upustu zadeklarowany przez Wykonawcę. W przypadku gdy cennik, o którym mowa powyżej nie zostanie opublikowany przez Łódzki Rynek Hurtowy - Zjazdowa S.A. w dniu złożenia zamówienia, wówczas do rozliczeń przyjmuję się cennik publikowany przez Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Bronisze S.A. pod adresem http://www.bronisze.com.pl/pl. Zapłata za dostarczone artykuły żywnościowe będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, do placówki podległej, która odebrała artykuły żywnościowe, w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca w prowadzonym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę, albo miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VII pkt. 5 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VII pkt. 6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stosuje się. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach