Przetargi.pl
Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3. Wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu jest konieczne i niezbędne z uwagi na badania, które podjęto w poszczególnych wydziałach oraz katedrach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W celu zachowania koniecznej ciągłości i jednorodności badań, bezwzględnego utrzymania powtarzalności analiz oraz niedopuszczania do utraty uzyskanych wyników Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia dostaw pipet automatycznych i elektronicznych oraz końcówek do pipet używanych w rozpoczętych i kontynuowanych badaniach. Wskazanie przez Zamawiającego producentów i numerów katalogowych zamawianego asortymentu związane jest również z kalibracją aparatury badawczej, służącej do pomiarów – przy zastosowaniu asortymentu innego niż wskazany konieczna jest kalibracja wielu systemów badawczych, pociągająca za sobą wysokie nakłady ekonomiczne oraz niepewność uzyskiwanych wyników przeprowadzanych analiz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38437000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie przed udzieleniem zamówienia: a) Próbek oferowanego asortymentu, w następujących ilościach: - pipety: 1 sztuka z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SIWZ, - końcówki do pipet: 1 opakowanie z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SIWZ. Próbki należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA PRÓBEK (PIPETY, KOŃCÓWKI DO PIPET) DOTYCZY JEDYNIE OFERT RÓWNOWAŻNYCH. b) Certyfikatów CE dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek. Dołączone certyfikaty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA CERTYFIKATÓW CE DOTYCZY ZARÓWNO PRODUKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. c) Katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego rodzaju pipet i końcówek. Wykonawca na potwierdzenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, zobowiązany jest do dostarczania katalogów w wyraźnie oznaczonymi pozycjami i numerami katalogowymi – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Dołączone katalogi (foldery) należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA KATALOGÓW DOTYCZY ZARÓWNO PRODUKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. d) Instrukcję obsługi dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek. Dołączone instrukcje należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą. KONIECZNOŚĆ DOŁĄCZENIA INSTRUKCJI OBSŁUGI DOTYCZY ZARÓWNO PRODUKTÓW WYSPECYFIKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH. 2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 3.1. Wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący jednocześnie formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3.2. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3.3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ; 3.4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem. 3.5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS lub CEIDG).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach