Przetargi.pl
dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 782 01 04 , fax. 0-75 782 44 32
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Morcinka 7 7
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 782 01 04, fax. 0-75 782 44 32
  REGON: 02083211000024
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7. Zad. nr 1 - elektroda do Liga-Sure Zad. nr 2 - staplery i ładunki Zad. nr 3,4 - szwy chirurgiczne Zad. nr 5 - aparaty do przetaczania żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną i przy pomocy pompy Zad. nr 6 - aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych oraz żywienia pozajelitowego Zad. nr 7 - zgłębniki Zad. nr 8 - zestawy do jejunostomii Zad. nr 9 - zestaw do drenażu pęcherza moczowego Zad. nr 10 - woreczki ekstrakcyjne do bezpiecznego wyciągania struktur tkankowych podczas laparoskopii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pczlwowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach