Przetargi.pl
Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej

Zakład Karny w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 332 471
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Nysie
  ul. Kościuszki
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 332 471
  REGON: 32020700000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa świeżego i bułki tartej na potrzeby Zakładu Karnego w Nysie oraz Oddziału Zewnętrznego w Prudniku. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części, na które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach. 1. Chleb mieszany pszenno- żytni - 350g, pokrojony i zapakowany o zawartości mąki pszennej 70% i żytniej 30% Chleb świeży, drobno porowaty o elastycznym miękiszu, łagodnym aromacie i smaku. Dobrze wypieczony o miękkiej skórce, bez konserwantów i ulepszaczy. Każdy bochenek o jednakowej dacie ważności/ nie mniejszej niż 72 godziny od daty dostawy/ i jednorodnej świeżości w całej cząstkowej dostawie, oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. zg. z PN, razem: 114 700 kg, ZK Nysa: 96 000 kg, OZ Prudnik: 18 700 kg, 2. Bułka słodka pszenna - 100g, Świeże pszenne słodkie bułeczki drożdżowe z różnorodnym nadzieniem. Bułeczki o okrągłym lub podłużnym kształcie, delikatnym, puszystym miękiszu i brązowawej błyszczącej skórce, o przyjemnym zapachu i smaku, bez konserwantów i ulepszaczy. Pieczywo o jednakowej dacie ważności / nie mniejszej niż 72 godziny od daty dostawy/ i jednorodnej świeżości w całej cząstkowej dostawie. Oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostarczone na tackach, blaszkach lub w pojemnikach. zg. z PN, razem: 1 800 szt., ZK Nysa: 1 500 szt., OZ Prudnik: 300 szt., 3. Pączek drożdżowy -100g Nadziewane dżemem lub marmoladą. Świeże pączki o okrągłym lub podłużnym kształcie. Charakteryzujące się specyficznym smakiem, który uzyskuje się dzięki smażeniu ciasta w tłuszczu, o jednorodnej świeżości w całej dostawie. Dostarczone na tackach, blaszkach lub w pojemnikach albo kartonach. zg. z PN, razem: 850 szt., ZK Nysa: 700 szt., OZ Prudnik: 150 szt. 4. Bułka tarta Opakowania od 0,5 kg do - 30 kg . Bułka tarta bez ciał obcych i widocznych większych kawałków nierozdrobnionych, bez śladów pleśni. Zapach i smak właściwy dla bułki tartej (rozdrobnionego, rozkruszonego pieczywa) zg. z PN, razem: 870 kg, ZK Nysa: 720 kg, OZ Prudnik: 150 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje określenia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy składają wraz z ofertą – (formularzem ofertowym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1) ustawy, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ – dokument musi być złożony w oryginale, 2) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy) (dokument musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach