Przetargi.pl
Dostawy pieczywa na 2012 rok

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna "Dom Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 86-160 Warlubie, Bąkowo 37
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3326009 , fax. 052 3326009
 • Data zamieszczenia: 2011-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna "Dom Dziecka"
  Bąkowo 37 37
  86-160 Warlubie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3326009, fax. 052 3326009
  REGON: 00023839700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa na 2012 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy pieczywa do P.O.W.W. Dom Dziecka w Bąkowie, wg szczegółowego zestawienia zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). W zakresie zamówienia dostawca zobowiązany jest do dostarczenia pieczywa nieodpłatnie własnym transportem do siedziby Zamawiającego- Bąkowo 37, 86-160 Warlubie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 156125006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ustala się obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.swiecki.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach