Przetargi.pl
Dostawy pieczywa i bułki tartej

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45033 Opole, ul. Sądowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2017-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa i bułki tartej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będą dostawy pieczywa i bułki tartej. Wykonawca winien dostarczać pieczywo codziennie (oprócz niedziel i świąt) w godz. 8:00 - 13:00 do trzech jednostek organizacyjnych Służby Więziennej tj.: 1). Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole 2). Oddział Zewnętrzny w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Spacerowa 14, 46-045 Turawa 3). Oddział Zewnętrzny w Opolu Aresztu Śledczego w Opolu, ul. Partyzancka 72, 45-853 Opole (w pobliżu hali sklepu „MAKRO”) Przedmiot zamówienia będzie finansowany z wydatków budżetowych Aresztu Śledczego w Opolu będącego jednostką z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ***CYTAT ROZDZIAŁU V SPECYFIKACJI*** 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23) ustawy (warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (zamawiający nie stawia warunku, ale wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji); b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie stawia warunku, ale wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji); c) zdolności technicznej lub zawodowej (zamawiający nie stawia warunku, ale wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji). Va – Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5a. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto, każdy wykonawcy zobowiązany jest do złożenia w swojej ofercie innych dokumentów niewymienionych w rozdziale VI specyfikacji takich jak: 1) wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi mieć formę pisemną i należy go złożyć na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 i 5A do specyfikacji. Dokument musi być składany w oryginale; 2) pełnomocnictwo, (jeżeli dotyczy). Dokument musi być składany w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach