Przetargi.pl
Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8436600, 15 8436608 , fax. 15 8436600, 15 8436608
 • Data zamieszczenia: 2020-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Zamoyskiego 149
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 8436600, 15 8436608, fax. 15 8436600, 15 8436608
  REGON: 30838200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljanowlubelski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego . Zamówienie podzielono na 13 zadań. Przedmiotem zamówienia są dostawy: laboratoryjnego sprzęt jednorazowego użytku w ilości 228 191 sztuk, pożywek (na płytkach Petriego 90 mm) i zestawów do identyfikacji bakterii w ilości 67 230 szt., 30 op., 140 ozn. i 1 litr, pasków do oznaczania MIC w ilości 500 sztuk, krążków do oznaczania lekowrażliwości w ilości 861 fiol. i 1190 ozn., Testów serologicznych i diagnostycznych w ilości: 11 610 ozn., 150 fiol., 1200 szt. i 3 op., Szczepów wzorcowych w ilości: 10 szt., Testu do wykrywania karbapenemaz w ilości 150 ozn., testu do wykrywania Clostridium difficile w ilości 450 ozn., testu do wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i B w ilości 300 ozn., testu Anty-DNA – 400 ozn., barwników w ilości 28 op., testu diagnostycznego – białko B-J w ilości 200 ozn. i 4 op. i zamkniętego systemu do pobierania krwi z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB. System obejmuje 354 600 szt. asortymentu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach