Przetargi.pl
Dostawa odczynników hematologicznych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE ogłasza przetarg

 • Adres: 20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE
  ul. Nałęczowska 27
  20-701 Lublin, woj. lubelskie
  REGON: 431190120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.womp.lublin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników hematologicznych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników hematologicznych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych na okres 36 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 (Kosztorys ofertowy) do SWZ oraz w Załączniku nr 7 (Zestawienie parametrów granicznych i parametrów ocenianych) do SWZ. Po zawarciu umowy Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 7 stanowić będą załączniki do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na mocy art. 111 pzp zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach