Przetargi.pl
Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów nr sprawy: EA-8-2010.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8517400 , fax. 074 8517437
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy
  ul. Leśna 27-29 27-29
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8517400, fax. 074 8517437
  REGON: 00031167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów nr sprawy: EA-8-2010.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów, których wymagania i parametry zostały opisane w Załączniku nr 2 do SIWZ-Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.swidnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach