Przetargi.pl
Dostawy mleka i produktów mlecznych

Dom Pomocy Społecznej w Nowinach ogłasza przetarg

 • Adres: 22-105 Okszów, Nowiny 31
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5690789 , fax. 82 5690789
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Nowinach
  Nowiny 31 31
  22-105 Okszów, woj. lubelskie
  tel. 82 5690789, fax. 82 5690789
  REGON: 11020035000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mleka i produktów mlecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich grupa 15500000-3 wg CPV: 1. Mleko 2 % 30 000 L 2. Śmietana 12 % 1 200 L 3. Śmietana 18 % 800 L 4. Twaróg chudy 24 kg 5. Twaróg półtłusty 1 200 kg 6. Mleko w proszku 40 kg 7. Ser żółty gouda 220 kg 8. Ser żółty edamski 240 kg 9. Ser topiony bez dodatków 40 kg 10. Sery topione z dodatkami: a) szczypiorek 50 kg b) pieczarka 50 kg c) papryka 50 kg d) szynka 50 kg 11. Jogurt naturalny 300 L 12. Jogurty owocowe: a) jagodowy 180 L b) truskawkowy 180 L c) brzoskwiniowy 180 L 13. Maślanka naturalna 300 L 14. Kefir 800 L
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 155000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dpswnowinach.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach