Przetargi.pl
Dostawy mięsa i wędlin

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 321 37 60, , fax. 913 212 314
 • Data zamieszczenia: 2019-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
  ul. Nowowiejskiego 2
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 321 37 60, , fax. 913 212 314
  REGON: 28826000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i wędlin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 15.10.00.00-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, 15.11.00.00-2 – Mięso, 15.13.00.00 – 8 – Produkty mięsne. 4.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb Zamawiającego w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo załączniku nr 1a do SIWZ przez okres 12 miesięcy. 4.2 Przez dostawę Zamawiający rozumie cykliczne dostawy na podstawie zleceń dostosowanych do bieżących potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane do restauracji sanatoryjnych Zamawiającego, tj. RESTAURACJA SANATORYJNA Światowid - Świnoujście ul. Kasprowicza 12, RESTAURACJA SANATORYJNA Bursztyn - Świnoujście ul. Żeromskiego 9, RESTAURACJA SANATORYJNA Admirał I - Świnoujście ul. Żeromskiego 13, RESTAURACJA SANATORYJNA Henryk- Świnoujście ul. Sienkiewicza 2. 4.3 Dostawy winny być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku codziennie, na podstawie każdorazowych zleceń składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowej dostawy w danym dniu w przypadku zaistnienia sytuacji nagłej, nieplanowanej w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4.4 Dostawy w sytuacji nagłej i nieplanowanej, o których mowa w pkt 4.3, realizowane będą każdorazowo na podstawie zleceń, składanych w dniu dostawy głównej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy nagłej/nieplanowanej wynosi do 5 godzin od momentu złożenia zlecenia. Termin realizacji dostawy nagłej/ nieplanowanej liczony od momentu złożenia zlecenia podlega ocenie i punktacji w niniejszym postępowaniu. 4.5 Wykonawca powinien zapewnić terminową realizację zleceń oraz transport i rozładunek do pomieszczeń magazynowych wskazanych przez Zamawiającego. 4.6 Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1a ilości określonego Asortymentu są ilościami szacunkowymi i orientacyjnymi oraz mogą ulec zmianie w danym asortymencie poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, nie więcej jednak niż o 20% w ramach danego Asortymentu. Zmniejszenie lub zwiększenie określonego Asortymentu uprawnia Zamawiającego do zwiększenia lub zmniejszenia innego Asortymentu, ale nie więcej niż o 20%. W przypadku opisanym w zdaniu 1 niniejszego ustępu, ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie nie ulegają zmianie, a zmiany Asortymentu nie mogą skutkować przekroczeniem maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w zawartej z nim umowie. 4.7 Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność Asortymentu z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia i za przestrzeganie zasad higieny żywności. W szczególności wykonawca powinien posiadać wdrożony system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). 4.8 Transport Asortymentu winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne wynikające z obowiązujących przepisów prawa (w tym czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem). Pojazdy winny być dopuszczone przez PPIS do przewozu żywności. Zamawiający przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia może w trakcie realizacji zlecenia żądać od Wykonawcy kserokopii wpisu dokonanego przez PPIS do książki kontroli sanitarnej pojazdu używanego do realizacji danego zlecenia o wyrażeniu zgody na transport artykułów spożywczych lub kserokopii decyzji PPIS o dopuszczeniu pojazdu używanego do realizacji przedmiotu zamówienia do przewozu żywności (Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1541, ze zm). 4.9 We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 stawy Pzp, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. I O/Świnoujście 66124039141111000030875380 z określeniem tytułu wpłaty: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu znak sprawy: ZP/UŚ/MW/08/2019-II. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia; 3) kwotę gwarancji/poręczenia; 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie Wykonawcy z art. 25 a ust.1 w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące załącznik nr 2a do SIWZ w zakresie braku podstaw do wykluczenia składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaś w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b - oświadczenie wykonawcy składają wspólnie albo ten wykonawca, który spełnia dany warunek. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2a i 2b do SIWZ. 2) stosowne Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie; 3) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ - w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wraz z dokumentami (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo), potwierdzającymi umocowanie osoby/osób, która podpisała zobowiązanie do reprezentowana podmiotu trzeciego. 4) Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach