Przetargi.pl
Dostawy mięsa i słoniny, konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.

Szkoła Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-684 Katowice, ul. Gen. Jankego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6069441 , fax. 032 6069249, 6069279
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Katowicach
  ul. Gen. Jankego 276
  40-684 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 6069441, fax. 032 6069249, 6069279
  REGON: 27667677500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://katowice.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy mięsa i słoniny, konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są Dostawy mięsa i słoniny, konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Dla CZĘŚCI 1 - Dostawy mięsa i słoniny do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 15111100-9 (mięso wołowe), CPV 15112100-7 (świeży drób), CPV 15112120-3 (indyki), CPV 15113000-3 (wieprzowina), CPV 15412100-0 (tłuszcze zwierzęce) b) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załączniki nr 1A do SIWZ. UWAGA !! Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika 1A) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy dla części 1 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart produktów, lub innych podobnych dokumentów, z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. d) Każdorazowo podczas dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć handlowy dokument identyfikacyjny HDI dla mięsa poddanego rozbiorowi oraz przetworów mięsnych wprowadzanych na rynek. 2) Dla CZĘŚCI 2 Dostawy konserw mięsnych, rybnych oraz pasztetów do Szkoły Policji w Katowicach w I półroczu 2021 r. a) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 15131310-1 (Pasztety), CPV 15131000-5 (Konserwy i przetwory z mięsa), CPV 15241500–4 (Makrela), CPV 15243000–3 (Przetwory z ryb), CPV 15241400–3 (Tuńczyk puszkowany) b) Pełny wykaz asortymentu będącego przedmiotem dostaw oraz maksymalna ilość zamawianych produktów została podana w specyfikacji asortymentowo-ilościowo- wartościowej stanowiącej załączniki nr 1B do SIWZ. UWAGA !! Niewypełnienie kolumny nr 3 ww. specyfikacji (dotyczy załącznika 1B) lub zaproponowanie produktów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego, równoznaczne będzie z odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – jako niezgodnej z SIWZ. c) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy dla części 2 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mogą żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz.U. z 2020 r. poz. 1282) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą kart produktów, lub innych podobnych dokumentów, z których wynikałby ich skład oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji asortymentowo-ilościowo-wartościowej stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ. 3. Ilości podane w Specyfikacjach asortymentowo-wartościowo-ilościowych stanowiących załączniki 1A i 1B do SIWZ są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do zakupu produktów w tych ilościach. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia o wartości do 50% łącznego wynagrodzenia brutto. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne. 5. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany w cenę produktów objętych umową. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia wykonywana będzie środkami transportu Wykonawcy dopuszczonymi do przewozu żywności. 7. Osoby wykonujące dostawę muszą legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim dla celów sanitarno-epidemiologicznych, które okazują na żądanie Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli właściwych władz – zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252, z późn. zm.) lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1753). Wykonawca musi podlegać stałemu nadzorowi właściwych władz. 9. Oferowane produkty muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego produkcji i obrotu żywności. Każdy produkt musi być wyprodukowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami systemu HACCP. 10. Szczegóły realizacji dostaw określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 11. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) (t.j. Dz.U. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1). Obowiązek poinformowania Podwykonawców, podmiotów trzecich i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone zostanie w formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach