Przetargi.pl
Dostawy materiałów opatrunkowych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej

Szpital Powiatowy Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 61
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 3372710 , fax. 018 3372710
 • Data zamieszczenia: 2016-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy Limanowa
  ul. Piłsudskiego 61 61
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 018 3372710, fax. 018 3372710
  REGON: 00030437800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallimanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów opatrunkowych ujętych w 17 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Materiały z waty celulozowej bielonej - 2 poz. asortymentowe; Materiały różne - 3 poz. asortymentowe; Bandaże elastyczne i dziane - 8 poz. asortymentowych; Opaski gipsowe, podkłady i rękawy podgipsowe - 10 poz. asortymentowych; Przylepce i plastry - 13 poz. asortymentowych; Materiały opatrunkowe gazowe jałowe - 2 poz. asortymentowe; Wata opatrunkowa - 400 szt.; Serweta gazowa jałowa - 2 poz. asortymentowe; Podkłady ginekologiczne - 4000 opakowań; Zestaw do cewnikowania - 350 szt; Elastyczna siatka opatrunkowa - 5 poz. asortymentowych; Kompresy gazowe jałowe 17 nitek, 12 warstw - 10 poz. asortymentowych; Hemostatyczna gąbka z oksycelulozy - 4 poz. asortymentowe; Opatrunek hydrożelowy - 9 poz. asortymentowych; Pieluszki jednorazowe i pieluchomajtki - 9 poz. asortymentowych; Myjka do ciała - 1000 opakowań; Żel znieczulający - 3600 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitallimanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach