Przetargi.pl
Dostawy leków i innych artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ogłasza przetarg

 • Adres: 87-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice 62
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6786412 , fax. 056 6786412
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
  Dobrzejewice 62 62
  87-123 Dobrzejewice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6786412, fax. 056 6786412
  REGON: 87111251700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dobrzejewice@domypomocy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy leków i innych artykułów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy leków i innych artykułów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Dobrzejewicach przez okres 3 lat
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiattorunski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach