Przetargi.pl
Dostawy energii elektrycznej dla SPZZOZ w Pionkach

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 121 866 , fax. 486 121 381
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Sienkiewicza 29
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 486 121 866, fax. 486 121 381
  REGON: 67014001500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy energii elektrycznej dla SPZZOZ w Pionkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach do sześciu punktów poboru energii. Planowane zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem wszystkich punktów odbioru: 549 416 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek: • koncesja na obrót energią elektryczną, • umowa z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU / BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA/ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY OKREŚLONYCH WYMAGAŃ 1. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie stosuje postanowień art.24aa ustawy Pzp, w związku z czym najpierw zbada, czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz czy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a następnie dokona badania i oceny ofert. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców – potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia: a) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 3 do SIWZ, b) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy PZP dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; • Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. c). • Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). d) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3A do SIWZ. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek załączyć w/w dokumenty do oferty. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców dla potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy określonych wymagań: a) Koncesja na obrót energią elektryczną, b) Oświadczenie Wykonawcy – uwzględnione w treści formularza oferty - o posiadaniu aktualnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek załączyć w/w dokumenty do oferty. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 a) i b). 5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.2 a). 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt.2 a) i b) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.2 b), c). 8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt.2 b), c), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 10. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 – wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do SIWZ. Uwaga: Oświadczenie składane jest w oryginale.  W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA: Wykonawcy składają wskazane wyżej dokumenty (wskazane w pkt.2 i 3 oraz 6, 7, 8) wraz z ofertą – zamawiający nie stosuje procedury odwróconej. INNE WYMAGANE DOKUMENTY- na etapie składania ofert: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – wzór formularza ofertowego określa załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia – wzór formularza określa załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty /oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza/ – tylko w sytuacji, gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru. Wzory oświadczeń i formularzy zamawiający udostępnia jako załączniki do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach