Przetargi.pl
Dostawy artykułów ogólnospożywczych

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8721100 , fax. 033 8720860
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Trybunalska 8 8
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 033 8721100, fax. 033 8720860
  REGON: 00032002900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów ogólnospożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy artykułów ogólnospożywczych w szacunkowych ilościach (ilości za cały okres obowiązywania umowy): Ocet spirytusowy 10%-130l, Musztarda-250kg, Majonez-20kg, Przyprawa do zup w płynie-1300l, Sól spożywcza jodowana-1300kg, Groszek konserwowy-450kg, Fasolka konserwowa szparagowa zielona-220kg, Koncentrat pomidorowy 30%-700kg, Soja granulat-400kg, Soja kostka-250kg, Soja krajanka-150kg, Kotlet sojowy a la schabowy-40kg, Dżem wieloowocowy-1600kg, Chrzan tarty-20kg, Kawa zbożowa-320kg, Herbata granulowana-120kg, Czosnek mielony-80kg, Papryka ostra mielona-20kg, Pieprz czarny mielony-100kg, Liść laurowy-6kg, Majeranek12kg, Kminek-6kg, Kwasek cytrynowy-6kg, Vegetta-80kg, Cukier waniliowy-10kg, Ziele angielskie-6kg, Natka pietruszki-15kg, Koper suszony-50kg,Rosół wołowy-80kg, Rosół drobiowy-150kg, Sos pieczeniowy-60kg, Zupa pieczarkowa-100kg, Żurek-100kg, Fasola Jaś-400kg, Groch łuskany-800kg. Wszystkie artykuły muszą być w klasie I jakości handlowej. Dopuszcza się możliwość dokonania zamówienia przez Zamawiającego innej ilości towarów w poszczególnych pozycjach określonych w formularzu ofertowym, w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego oraz zrealizowanie zamówienia mniejszej ilości towarów niż zawarta w umowie tj. nie wyczerpanie kwoty umownej w okresie obowiązywania umowy, bez jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Dostawcy Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158712738
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Utrzymanie stałej ceny
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach