Przetargi.pl
dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Morcinka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 782 01 04 , fax. 75 782 44 32
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 782 01 04, fax. 75 782 44 32
  REGON: 20832110000240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7: - zadanie nr 1- środki myjąco czyszczące - zadanie nr 2- mydło w piance - zadanie nr 3- różne artykuły chemiczno gospodarcze - zadanie nr 4- worki na odpady oraz worki na zwłoki - zadanie nr 5- wyroby higieniczne papierowe - zadanie nr 6- artykuły do sprzątania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach