Przetargi.pl
Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów, kopert i akcesoriów do risografu (znak sprawy 23/13)

Dziecięcy Szpital Kliniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7185125 , fax. 081 7185125
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dziecięcy Szpital Kliniczny
  ul. Chodźki 2 2
  20-093 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 7185125, fax. 081 7185125
  REGON: 43004054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dsk.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów, kopert i akcesoriów do risografu (znak sprawy 23/13)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów, kopert i akcesoriów do risografu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dsk.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną