Przetargi.pl
Dostawę wysokowydajnych urządzeń wielofukcyjnych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny ogłasza przetarg

 • Adres: 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7568810 , fax. 81 7563941
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny
  Elizówka 65A -
  21-003 Ciecierzyn, woj. lubelskie
  tel. 81 7568810, fax. 81 7563941
  REGON: 10613083000820
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.arimr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę wysokowydajnych urządzeń wielofukcyjnych dla Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa na potrzeby Lubelskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 sztuk fabrycznie nowych, nienoszących śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania wysokowydajnych urządzeń wielofunkcyjnych A3 wraz z zapasem materiałów eksploatacyjnych, zwanych dalej „sprzętem”, o minimalnych parametrach technicznych określonych w SIWZ. Zamawiający wymaga, aby urządzenia wielofunkcyjne pochodziły od jednego producenta. 2. Wykonawca dostarczy, rozładuje i wniesie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego sprzęt w ilości i asortymencie określonym w pkt 1. 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na adres e-mail lubelski@arimr.gov.pl o gotowości do dostarczenia sprzętu z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dnia roboczego. Dostarczenie sprzętu może być wyznaczone w dni pracujące Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. 4. Odbiory zamówionego przez Zamawiającego sprzętu, zostaną potwierdzone w formie protokołów odbioru podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu stron i sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Protokół odbioru stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest: 5.1. niezgodny ze specyfikacją techniczną lub nie jest kompletny, 5.2. posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, 5.3. nosi znamiona uprzedniego użytkowania, Zamawiający odmówi odbioru zamówionego sprzętu, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznacza dodatkowy termin dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na sprzęt na okres min. 24 miesięcy - termin gwarancji w stosunku do przedmiotu poszczególnej sprzedaży biegnie od daty protokolarnego przejęcia jej przedmiotu. 7. Za oryginalne artykuły biurowe należy uznawać artykuły biurowe nie będące naśladownictwem lub przeróbką, nie fałszowane, nie posiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 8. Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz. Zamówienie poniżej 139 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów 4. Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach