Przetargi.pl
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyku oraz zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 54 31 522 , fax. 82 576 49 01
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie
  ul. M. Sobieskiego 4
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 54 31 522, fax. 82 576 49 01
  REGON: 11019669900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozkrasnystaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyku oraz zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyku oraz zestawów operacyjnych do operacji wewnątrzgałkowych wraz z bezpłatnym użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Oddziału Okulistycznego SPZOZ w Krasnymstawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: D. Oświadczenie składane po otwarciu ofert dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). 2. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdz. VI cz. D ust. 1 i 2 powyżej, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. E. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą: 1. Uzupełniony formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Uzupełniony formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ 3. Karty techniczne/katalogi/foldery/prospekty w języku polskim, z dokładnym opisem technicznym oferowanego przedmiotu zamówienia zaopatrzone w zdjęcia lub rysunki techniczne. UWAGA! W załączonych materiałach należy wyraźnie zaznaczyć parametry oceniane i wymagane 4. Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. Klauzula informacyjna Szpitala z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości jej treści – Załącznik Nr 9 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach