Przetargi.pl
Dostawę pomocy dydaktycznych artykuły plastyczne i książeczki do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-39/WZŻ/2020

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 4871 718 6246, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 4871 718 6246, , fax. -
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę pomocy dydaktycznych artykuły plastyczne i książeczki do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania: ZP-39/WZŻ/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Rodzaj zamówienia: dostawa pomocy dydaktycznych artykuły plastyczne i książeczki do obiektów WZŻ. 2) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – oraz projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 4) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. a)Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory użytkowe oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i spełniające tę samą funkcje dydaktyczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach