Przetargi.pl
DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO REMONTU POMOSTU JEZIORA KAMIONKOWSKIEGO, GMINA ŁYSOMICE W RAMACH REWITALIZACJI JEZIORA KAMIONKI MAŁE

Gmina Łysomice ogłasza przetarg

 • Adres: 87-148 Łysomice, Warszawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 678 32 22, , fax. 56 678 35 05
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łysomice
  Warszawska 8
  87-148 Łysomice, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 678 32 22, , fax. 56 678 35 05
  REGON: 87111873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lysomice.pl/strona-149-przetargi.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO REMONTU POMOSTU JEZIORA KAMIONKOWSKIEGO, GMINA ŁYSOMICE W RAMACH REWITALIZACJI JEZIORA KAMIONKI MAŁE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, załadunek, transport oraz rozładunek materiałów do remontu pomostu jeziora kamionkowskiego, gmina Łysomice w ramach zadania inwestycyjnego rewitalizacja Jezioro Kamionki Małe”. 3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 3 do SIWZ. 3.2. Jeżeli w dokumentacji, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę materiałów lub odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w opisie przedmiotu zamówienia poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe nie będą gorsze od materiałów jakie zostały przyjęte. Wykonawca nie może składać oferty równoważnej w innych okolicznościach niż dopuszczone powyżej oraz w ustawie Pzp. W szczególności, klauzula o ofertach równoważnych nie uprawnia wykonawcy do złożenia oferty odmiennej niż stanowi to opis przedmiotu zamówienia, w zakresie w jakim nie odwołuje się on do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę lub nie odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych i systemów referencji technicznych. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku odniesienia się w Opisie Przedmiotu Zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca ma obowiązek, na etapie realizacji zamówienia, posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Użyte w dokumentacji zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP. 3.3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 3.3.1. Główny kod CPV: 03410000-7 Drewno 3.3.2. Dodatkowe kody CPV: 03419000-0 Drewno cięte 44191000-5 Różne drewniane materiały budowlane 44192000-2 Inne różne materiały budowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03410000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł 9.2. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 9.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.4. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP. 9.5. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenie innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 9.6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Łysomic, tj.: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział Łysomice nr 35 9511 0000 2002 0032 0267 0003 z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr ZP.271.21.2019” 9.7. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 9.8. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 9.9. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać dołączony do oferty w osobnej kopercie. 9.10. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 9.9., Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia / gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr ZP.271.21.2019 na rzecz Gminy Łysomice. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenie gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 9.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają, oświadczenie aktualne na dzień składania ofert – wg treści określonej w załączniku nr 1 SIWZ. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. Oświadczenie potwierdza brak podstaw do wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 PZP. SKŁADANE PRZEZ WSZYSTKICH WYKONAWCÓW W ZAKRESIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 7.2. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcom oraz zamieści na stronie www.bip.lysomice.pl (zakładka: PRZETARGI) wzór stosownego oświadczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców we własnym imieniu. W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 7.3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 PZP w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie: 7.3.1. Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. dokument składa każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP składa ww. dokument w zakresie tych podmiotów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. Ust. 5 pkt 1 PZP. W przypadku wskazania przez Wykonawcę ww. oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Uwaga: Dokumenty należy złożyć w formie zgodnej z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, wtedy gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.4. Mając na względzie przepis art. 26 ust. 6 PZP, w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) [z zastrzeżeniem Rozdziału 11 ust. 11.11 SIWZ]: 7.4.1. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W celu wskazania odpowiednich dokumentów Wykonawca załącza do oferty wypełnione oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. 7.4.2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 ww. rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP w związku z art. 82 ust. 1 PZP. 11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 11.4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 11.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania,, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 11.6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. 11.7. Oferta i doświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 11.8. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę / osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru oraz dołączone do oferty. 11.9. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopi poświadczonej notarialnie. 11.10. Zapis ust. 11.8. i 11.9. stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 11.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, iż może zażądać od Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 11.12. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upoważnioną do podpisania oferty. 11.13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogę być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści „informacje zawarte na stronach od nr …. do nr ….., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wraz z zastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca do oferty załączy uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych i wykazanie spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonane zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji lub niewykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa powoduje ich odtajnienie. Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca w trakcie postepowania będzie składał dokumenty lub informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w celu skuteczności ich zastrzeżenia musi wraz z ich założeniem jednoznacznie wskazać, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i jednocześnie wykazać, iż dane informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. 11.14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnienie. 11.15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oświadczenia wymienione w niniejszym SIWZ. 11.16. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy Ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 11.17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 11.18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 11.19. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdziale 7 ust. 7.2., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 11.20. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, bądź zgodnie z jego treścią. Wykonawca nie powinien dokonywać żadnych istotnych zmian (merytorycznych) we wzorze druku formularza ofertowego, opracowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zaleca umieszczenie niniejszego załącznika na początku składanej oferty. Niezastosowanie wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ nie spowoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. 11.21. Oferta musi ponadto zawierać: 11.21.1. Oświadczenia i dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w Rozdziale 7 SIWZ, 11.21.2. Dokument o który mowa w ust. 11.8. niniejszego rozdziału SIWZ (jeżeli dotyczy), 11.21.3. Informację o podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 4, ust. 4.10. SIWZ, 11.21.4. Kopię lub oryginał (zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale 9), dokument potwierdzający wniesienie wadium, 11.22. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie w Urzędzie Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, Biuro podawcze – parter. 11.23. Koperta z ofertą powinna być oznakowana w poniższy sposób: a) Opis zawartości koperty: „Oferta na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO REMONTU POMOSTU JEZIORA KAMIONKOWSKIEGO, GMINA ŁYSOMICE W RAMACH REWITALIZACJI JEZIORA KAMIONKI MAŁE” b) Adres: Gmina Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice c) Nadawca: Nazwa, dokładny adres i numer telefonów Wykonawcy (dopuszcza się pieczęć); Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 11.24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 PZP Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 11.25. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się pieczęć) 11.26. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach