Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Zespołu Oświatowego w Kotuniu

Zespół Oświatowy w Kotuniu ogłasza przetarg

 • Adres: 08-130 Kotuń, Szkolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6414326 , fax. 25 6414326
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Oświatowy w Kotuniu
  Szkolna 2
  08-130 Kotuń, woj. mazowieckie
  tel. 25 6414326, fax. 25 6414326
  REGON: 141671400

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Zespołu Oświatowego w Kotuniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów żywnościowych z ich sukcesywną dostawą dla Zespołu Oświatowego w Kotuniu w ilości określonej w zestawieniu rzeczowym dla poszczególnych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach