Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania z podziałem na zadania

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania ogłasza przetarg

 • Adres: 51169 Wrocław, ul. Lekcyjna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 78 44 702 , fax. 71 78 44 702
 • Data zamieszczenia: 2018-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
  ul. Lekcyjna 29
  51169 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 78 44 702, fax. 71 78 44 702
  REGON: 2093392800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wcow.pl/zamowienia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania podziałem na 6 zadań tj:. Zadanie nr 1 – „Produkty mleczarskie” Zadanie nr 2 - „Warzywa, owoce i warzywa przetworzone” Zadanie nr 3 – „Mrożonki i ryby mrożone” Zadanie nr 4 – „Mięso, drób i produkty mięsne” Zadanie nr 5– „Różne artykuły spożywcze” Zadanie nr 6.- „Pieczywo, wyroby piekarskie i cukiernicze”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz zał. nr 3-3.5. do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 - do SIWZ. 2) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 3) zestawienie kosztów zadania - załącznik Nr 3 i /lub 3.1, i /lub 3.2, i /lub 3.3, i /lub 3.4. i/lub 3.5. do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach