Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych różnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 51124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 254 375 , fax. 713 270 425
 • Data zamieszczenia: 2018-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
  ul. H. Kamieńskiego
  51124 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 254 375, fax. 713 270 425
  REGON: 97789300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych różnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych różnych do Apteki Szpitalnej Zamawiającego. 2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo–cenowe stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.3 do formularza ofertowego. 3. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczone od daty dostawy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją (ulotką) zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. wykazanie się posiadaniem zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: aktualne zezwolenie – decyzję wydawaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zezwalającej na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi przeznaczonymi dla ludzi

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach