Przetargi.pl
,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Tursk, 28
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU
  28
  69-200 Tursk, woj. lubuskie
  REGON: 211037617
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – różne produkty spożywcze, w tym mrożonki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - różne produkty spożywczePrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego różnych produktów spożywczych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1A stanowiącym integralną część SWZ.Część II - produkty mrożonePrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego produktów mrożonych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1B stanowiącym integralną część SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach