Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – warzywa i owoce

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Tursk, 28
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU
  28
  69-200 Tursk, woj. lubuskie
  REGON: 211037617
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – warzywa i owoce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cześć I - warzywa i owocePrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego warzyw i owoców, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1A stanowiący integralną część SWZ.Cześć II - ZiemniakiPrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego ziemniaków na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1B stanowiący integralną część SWZ.Cześć III - Warzywa przetworzone i owoce cytrusowePrzedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem do magazynu Zamawiającego warzyw przetworzonych i owoców cytrusowych, na potrzeby bieżącego żywienia w roku 2023, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi, asortymencie i ilościach podstawowych z uwzględnieniem prawa opcji, wyszczególnionych w Załączniku 1C stanowiący integralną część SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach