Przetargi.pl
Dostawa znaków drogowych

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znaków drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych typu średniego, tablic i tabliczek II generacji na podkładzie aluminiowym, znaków drogowych typu małego i mini II generacji na podkładzie z blachy ocynkowanej, podkładów aluminiowych pod tabliczki i tablice oraz uchwytów do mocowania znaków. Szacunkowa łączna liczba znaków, tablic i tabliczek: 4450 szt. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnego wykonania zamówienia tj. dostawy poszczególnych towarów w ilościach mniejszych niż maksymalne określone w SIWZ, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania wartości umowy w innych proporcjach asortymentowych niż wymienione w SIWZ. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdorazowej dostawy w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Przewidywana ilość dostaw: około 8.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Wyceniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 3 do SIWZ; W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach