Przetargi.pl
Dostawa zestawów testowych do diagnostyki ANA, ANCA, aCCP i dsDNA oraz dzierżawę sprzętu dla potrzeb WSM im., J. Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8739 293, 008, 033 , fax. 061 8779 517
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  ul. Szwajcarska 3 3
  61-285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 061 8779 517
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów testowych do diagnostyki ANA, ANCA, aCCP i dsDNA oraz dzierżawę sprzętu dla potrzeb WSM im., J. Strusia w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów testowych do diagnostyki ANA, ANCA, aCCP i dsDNA dla potrzeb Laboratorium Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety (części). Przedmiot zamówienia obejmuje również: dostawę w/w asortymentu do Zamawiającego - do Laboratorium szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Dla przedmiotu dzierżawy wymagane jest także by wykonawca: a/ dostarczył na własny koszt i ryzyko oraz zamontował i uruchomił oferowany sprzęt, będące przedmiotem dzierżawy, a także dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim i przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie wykorzystania sprzętu, również zapewnił bieżące konsultacje b/ wykonywał na własny koszt przeglądy, konserwacje i naprawy przedmiotu dzierżawy i zapewnił własny serwis do wykonywania tych czynności oraz zobowiązał się do utrzymywania urządzeń w pełnej sprawności, c/ wykonywał naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie jego awarii w okresie trwania umowy, w terminie podanym w ofercie, od chwili zgłoszenia każdej awarii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena dzierżawy aparatów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach