Przetargi.pl
Dostawa zestawów doświadczalnych stanowiących wyposażenie specjalistyczne Pracowni Nowoczesnych Systemów Energii Wydziału Fizyki na potrzeby Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.

Uniwersytet w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7457117 , fax. 085 745 70 73
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet w Białymstoku
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 14
  15-097 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7457117, fax. 085 745 70 73
  REGON: 05056220700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów doświadczalnych stanowiących wyposażenie specjalistyczne Pracowni Nowoczesnych Systemów Energii Wydziału Fizyki na potrzeby Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż oraz uruchomienie zestawów doświadczalnych stanowiących wyposażenie specjalistyczne Pracowni Nowoczesnych Systemów Energii Wydziału Fizyki na potrzeby Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 380000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dzp.uwb.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach