Przetargi.pl
Dostawa zestawów do Autopheresis C, do PCS – 2, płynów do aferez, igieł, cytrynianu sodu i soli

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-956 Kielce, ul. Jagiellońska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3359400, 3359418 , fax. 413 456 421
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
  ul. Jagiellońska 66
  25-956 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3359400, 3359418, fax. 413 456 421
  REGON: 29177600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rckik-kielce.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa zestawów do Autopheresis C, do PCS – 2, płynów do aferez, igieł, cytrynianu sodu i soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie publiczne obejmuje dostawę: 1) Pakiet I – roztwór ACD (A) 500 ml – 2000 (dwa tysiące) sztuk; 2) Pakiet II – roztwór ACD(A) 250 ml – 300 (trzysta) sztuk; 3) Pakiet III – igły 16G – 2350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) sztuk; 4) Pakiet IV – zestaw do Autopheresis C wraz z workami pustymi 1000 ml -240 (dwieście czterdzieści) sztuk; 5) Pakiet V – cytrynian sodu 4% - 2150 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt) sztuk; 6) Pakiet VI – zestaw do PCS-2 wraz z rotorem, filtrem i workami – 2100 (dwa tysiące sto sztuk); 7) Pakiet VII – sól 0,9 % 500 ml – 1000 (tysiąc) sztuk; 8) Pakiet VIII – sól 0,9 % 250 ml – 3000 (trzy tysiące) sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141620-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach