Przetargi.pl
Malowanie parteru budynku „3” w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ogłasza przetarg

 • Adres: 26-026 Morawica, ul. Spacerowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 641 378 , fax. 413 641 226
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
  ul. Spacerowa 5
  26-026 Morawica, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 641 378, fax. 413 641 226
  REGON: 29011000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morawica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie parteru budynku „3” w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest malowanie parteru budynku „3” (z wyłączeniem Oddziału Dziecięcego) w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 59. 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności; - gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i pionowe; - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian; - zabezpieczenie podłóg folią; - przygotowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej; - dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Użyte do opisu przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować wyłącznie jako wskazówkę, co do rodzaju i jakości oraz standardu zastosowania. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż tam określone. W takiej sytuacji zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. 5. Roboty budowlane oraz wszystkie prace związane z wykonywanymi robotami winny być realizowane zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do przepisów obowiązującego prawa, obowiązujących norm, warunków technicznych, zasad wiedzy technicznej, przepisów bhp, ppoż. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 6. Roboty powinny być wykonywane pod kierownictwem uprawnionego Kierownika z branży budowlanej i minimum 3 letnim doświadczeniem, zgodnie ze zleconym zakresem oraz wymaganiami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2-ch osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) – przez cały okres trwania umowy. Zamawiający wymaga przedłożenia odpowiednich niżej wymienionych dokumentów z których wynika, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę wraz z informacją o wykonywanych przez nich czynnościach – najpóźniej w dniu podpisania umowy. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie zamawiającego do przedłożenia niżej wymienionych dokumentów: − oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, − poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionych pracowników oraz zakres obowiązków tych pracowników. 8. Okres gwarancji należytego wykonania oraz oferowany okres rękojmi za wady fizyczne całego zakresu robót stanowiących przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Termin rękojmi jak i gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru końcowego zadania. 9. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z warunkami realizacji robót, gdyż na tej podstawie określi cenę kosztorysową za całkowite wykonanie zamówienia. Wykonawca ma możliwość odbyć wizję lokalną na obiekcie przeznaczonym do malowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Malowanie musi odbyć się na czynnym oddziale szpitalnym a pomieszczenia przeznaczone do malowania będą udostępniane stopniowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3.000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące zł); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1) w pieniądzu, 2.2) poręczeniach bankowych , 2.3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że jest ono zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.4) gwarancjach bankowych, 2.5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.6) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240); 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Zachodni WBK S.A. w Kielcach, nr konta 73 1500 1458 1214 5004 5163 0000. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5. Do oferty nie należy załączać (jako załącznik) oryginału dokumentu wadialnego, ponieważ nie można zwracać Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane innych dokumentów z oferty niż wymienione w art. 97 ust. 2 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej wraz z tabelą elementów scalonych oraz zestawieniami materiałów, sprzętu i robocizny z ceną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach