Przetargi.pl
Dostawa wyrobu medycznego (Polisonograf – 1 komplet wraz z systemem monitorowania pacjenta – 3 komplety) wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – Rada Dzielnicy

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31913 Kraków, os. Na Skarpie
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6441956 , fax. (012) 6444756
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
  os. Na Skarpie 66
  31913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6441956, fax. (012) 6444756
  REGON: 63016100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=40&mmi=10567
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobu medycznego (Polisonograf – 1 komplet wraz z systemem monitorowania pacjenta – 3 komplety) wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – Rada Dzielnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wyrobu medycznego (Polisonograf – 1 komplet wraz z systemem monitorowania pacjenta – 3 komplety) wraz z uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników i usługami serwisowymi w ramach dotacji z Urzędu Miasta Krakowa – Rada Dzielnicy, opisanego szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2017/2018), nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), W ramach zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego personel medyczny w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i zakończy po przeszkoleniu wszystkich. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy (vide kryteria oceny ofert) – od daty dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych co 12 miesięcy chyba że Producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych, w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada). Warunki dotyczące serwisu • Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm. ). • możliwość zgłoszeń reklamacji i napraw: pon – pt 8:00-15:00 • forma zgłoszeń reklamacji i napraw -poczta, fax, poczta elektroniczna • czas reakcji serwisu max. 48 godziny • maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć: 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia • jeżeli czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu zastępczego, o nie gorszych parametrach niż urządzenie, które wymaga naprawy. Dostawa sprzętu zastępczego nastąpi najpóźniej w dniu, w którym upływa termin dokonania naprawy wadliwego urządzenia. • weryfikacja złożonej reklamacji poprzez telefon lub e-mail lub fax itp. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego (soboty, niedziele i święta nie są wliczane w czas reakcji serwisu); • Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe urządzenie o nie gorszych parametrach po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego modułu (części) w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 1 390,00 złotych, (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych 0/100) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wniesione w pieniądzu. 1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1150 0012 1148 7820 0005 Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii dowodu wpłaty. 2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Wadium wniesione w innej formie. 1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie. 2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą, tj. 30 dni.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie sprecyzował warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy według wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ b) Zestawienie warunków i parametrów wymaganych – załącznik nr 2 c) Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 3 d) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - wskazane w pkt VI.1 SIWZ. c) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. d) dowód wniesienia wadium e) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy) – załącznik nr 7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach