Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Novum-Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3896231 , fax. 52 3897263
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Novum-Med Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 26
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3896231, fax. 52 3897263
  REGON: 93213663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital-wiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku zgodnie z wykazem zawartym w 5 pakietach od nr 1 do nr 5 stanowiącym załącznik Nr 5 oraz postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę:: a) Część I: Pakiet nr 1 – Zestawy do żywienia b) Część II: Pakiet nr 2 - Paski diagnostyczne c) Część III: Pakiet nr 3 - Cewniki d) Część IV: Pakiet nr 4 - Kontrasty e) Część V: Pakiet nr 5 - Zestawy i płyny do aparatu nerkozastępczego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty nowe, nieuszkodzone, bez wad, nieobjęte prawami osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymogów z zakresie ww. warunku. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy, 2. formularz cenowy, 3. zobowiązanie os. trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 4. dokument potwierdzający uprawnienie osoby/osób do złożenia oferty, jeżeli umocowanie nie wynika z odrębnych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach