Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Novum-Med Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3896231 , fax. 52 3897263
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Novum-Med Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 26
  89-410 Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3896231, fax. 52 3897263
  REGON: 93213663000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital-wiecbork.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych zgodnie z wykazem zawartym w 21 pakietach od nr 1 do 21; stanowiącym załącznik Nr 5 oraz szczegółowymi wymaganiami opisanymi w załączniku nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych: a) Część I: Pakiet nr 1 - Główny b) Część II: Pakiet nr 2 - Leki p/zakrzepowe i inne c) Część III: Pakiet nr 3 - P/zakrzepowe i inne 2 d) Część IV: Pakiet nr 4 - Wziewy i inne e) Część V: Pakiet nr 5 - Kontrast + tabletki f) Część VI: Pakiet nr 6 - antybiotyki i inne g) Część VII: Pakiet nr 7 – Płyny infuzyjne 1 h) Część VIII: Pakiet nr 8 - Albuminy i) Część IX: Pakiet nr 9 – Tabletki różne j) Część X: Pakiet nr 10 – Leki różne 1 k) Część XI: Pakiet nr 11 – Leki doustne i inne l) Część XII: Pakiet nr 12 – Antybiotyki, insuliny i inne m) Część XIII: Pakiet 13 - Mleka 1 n) Część XIV: Pakiet 14 - Mleka 2 o) Część XV: Pakiet 15 – Leki różne 2 p) Część XVI: Pakiet 16 – Leki różne 3 q) Część XVII: Pakiet 17 – Leki różne 4 r) Część XVIII: Pakiet 18 – Lek do znieczulenia s) Część XIX: Pakiet 19 –Iniekcje t) Część XX: Pakiet 20 – Glikokortykosteroidy iniekcje u) Część XXI: Pakiet 21 – Szczepionki v) Część XXII: Pakiet 22 - Opatrunki w) Część XXIII: Pakiet 23 - Opatrunki 2 x) Część XXIV: Pakiet 24 - Opatrunki 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33660000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie obrotu środkami farmaceutycznymi. W celu weryfikacji spełniania ww. warunku Wykonawca na wezwanie Zmawiającego, w terminie przez niego wskazanym, przekaże kopię zezwolenia na obrót środkami farmaceutycznymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy, 2. formularz cenowy, 3. zobowiązanie os. trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 4. dokument potwierdzający uprawnienie osoby/osób do złożenia oferty, jeżeli umocowanie nie wynika z odrębnych dokumentów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną