Przetargi.pl
dostawa wyrobów do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wyrobów do sterylizacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów do sterylizacji dla SPSK-2 w Szczecinie. 2. Opis przedmiotu zamówienia oraz szacowane ilości zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty; 3. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych” – z zastrzeżeniem pkt 3a. 3a. Wymóg, o którym mowa w pkt 3 nie dotyczy: - zadania 2, poz. 2 i 6; - zadania 3, poz. 1, 3, 4. 4. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 60% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych. 5. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach