Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard

Gmina Miasto Stargard ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard, ul. Stefana Czarnieckiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 784 881 , fax. 915 784 889
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Stargard
  ul. Stefana Czarnieckiego 17
  73-110 Stargard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 784 881, fax. 915 784 889
  REGON: 59191700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i środków ochrony osobistej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Stargard 2) Wykaz zamawianego sprzętu i środków ochrony osobistej określa formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ; 3) Wymagania dotyczące poszczególnych elementów dostawy określa załącznik nr 5 SIWZ. 4) Dostawa będzie zrealizowana loco siedziby poszczególnych odbiorców (po uprzedniej zapowiedzi telefonicznej). Wykaz poszczególnych odbiorców i określa załącznik nr 6 SIWZ. 3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy – określa wzór umowy (§ 1 ) - załącznik nr 4 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ zgodny ze wzorem załącznika nr 1 SIWZ; 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) – oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach