Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia technicznego serwerowni Teatru Kameralnego w Bydgoszczy – trzecie postępowanie

Teatr Kameralny w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-109 Bydgoszcz, Grodzka 14-16
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 885-904-192
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Kameralny w Bydgoszczy
  Grodzka 14-16
  85-109 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 885-904-192
  REGON: 384789040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://teatrkameralny.com/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia technicznego serwerowni Teatru Kameralnego w Bydgoszczy – trzecie postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia serwerowni Teatru Kameralnego w Bydgoszczy. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, w pełni sprawne oraz dopuszczone do obrotu na rynku krajowym. Wszystkie oferowane produkty muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności.Przedmiot zamówienia obejmuje także:a) udzielenie licencji niewyłączonej, nieograniczonej w czasie na oprogramowanie opisane szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),b) udostępnienie Zamawiającemu na wyłączność kluczy licencyjnych do oprogramowania oraz doręczenie wymaganych dokumentów licencyjnych, wystawionych przez producenta oprogramowania lub Wykonawcę (o ile posiada on stosowną autoryzację producenta oprogramowania), uprawniających do korzystania z licencji zgodnie z prawem,Licencja na korzystanie z oprogramowania będzie obejmowała:a) korzystanie z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności i zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie do potrzeb Zamawiającego,b) uprawnienie do instalowania i deinstalowania oprogramowania, w tym tworzenia kopii zapasowych, c) korzystania z aktualizacji, usprawnień i modyfikacji oprogramowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – art. 113 Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach