Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Bełżyce w ramach projektu pt. Lepszy start Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Bełżyce POKL.09.01.02-06-376 10 w roku szkolnym 2011-12.

Gmina Bełżyce ogłasza przetarg

 • Adres: 24-200 Bełżyce, ul. Lubelska 3
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5172728 , fax. 081 5172506
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bełżyce
  ul. Lubelska 3 3
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 081 5172728, fax. 081 5172506
  REGON: 43102008400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.belzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Bełżyce w ramach projektu pt. Lepszy start Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Bełżyce POKL.09.01.02-06-376 10 w roku szkolnym 2011-12.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Bełżyce w ramach projektu pt. Lepszy start Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Bełżyce POKL.09.01.02-06-376 10 w roku szkolnym 2011-12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych- 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 (plik w formacie .xls), będący integralną częścią SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części II zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 (plik w formacie .xls), będący integralną częścią SIWZ. Wymaga się od Wykonawcy dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 1 i 2 Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwie części. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ. Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanej części, w pozostałym zakresie wpisuje - nie dotyczy. Każda część będzie oceniania oddzielnie. 1. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym/ czego nie można było wcześniej przewidzieć. 2. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nastąpi sytuacja o której jest mowa w art. 93 ust. la ustawy PZP. 3. Miejscem wykonania zamówienia (dostawy) są siedziby 7 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Bełżyce. 4. Niżej wymienione pozycje należy (wymienione w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ) dostarczyć do następujących szkół: LP SZKOŁA PODSTAWOWA CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II 1 SP nr 1 w Bełżycach CZĘŚĆ I poz. 1-156, CZĘŚĆ II poz. 1-2 2 SP nr 2 w Bełżycach CZĘŚĆ I poz. 157-227, CZĘŚĆ II poz. 3 (1 szt.) i 4 3 SP w Babinie CZĘŚĆ I poz. 228-263 4 SP w Starych Wierzchowiskach CZĘŚĆ I poz. 264-307 CZĘŚĆ II poz. 5 5 SP w Matczynie CZĘŚĆ I poz. 308-412 6 SP w Krzu CZĘŚĆ I poz. 413-455, CZĘŚĆ II poz. 3 (1 szt.) 7 SP w Chmielniku CZĘŚĆ I poz. 456-491, CZĘŚĆ II poz. 3 (1 szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.belzyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach