Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wyposażenia sportowego do Gimnazjum w Kosakowie - część B -- szczegółowe zestawienie asortymentu określa Załącznik nr 1 - Zestawienie wyposażenia sportowego 4.OPIS WARUNKÓW DOSTAWY I ZWROTÓW ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA: 4.1. WARUNKI DOSTAWY: a) cały asortyment wyposażenia należy dostarczyć w terminie określonym niniejszą SIWZ do Gimnazjum w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo, położonego w pobliżu dyskontu Biedronka w Kosakowie). b) dostawy wymagają protokolarnego odbioru. Dostawa niepotwierdzona protokołem odbioru będzie traktowana jako niewykonana. c) wniesienie, leży w gestii Wykonawcy Gimnazjum w Kosakowie (Hartuna Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach). 4.2 WARUNKI ZWROTÓW: a) Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu max. 10% ilości danego asortymentu (dot. wyborów katalogowych) w terminie do 90 dni od wykonania dostawy. b) W przypadku wyliczeń wartości 10% asortymentu, których wynik nie będzie liczbą całkowitą, wynik będzie zawyżany do najbliższej liczby całkowitej na korzyść Zamawiającego. c) O terminie zwrotu decyduje data nadania wysyłki zwrotnej. Koszt zwrotu leży po stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Ustalona wartość wadium wynosi: 1.000 zł ( tysiąc złotych) 11.2 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 11.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 45 ust.6 ustawy PZP 11.4. Wadia w postaci gotówkowej należy wpłacać konto bankowe BS Rumia nr 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040. W przypadku, jeżeli do upływu terminu (wyznaczonego na konkretną godzinę) składania ofert wymagana kwota wadium nie wpłynie na konto zamawiającego, będzie to oznaczało, te wadium nie zostało wniesione, co wiąże się z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty jako nie zabezpieczonej wadium. 11.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą, tzn. rozpoczynać się najpóźniej w dniu wyznaczonym na składanie ofert a kończyć najwcześniej po upływie następnych 30-tu dni. 11.6. Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadku formy pieniężnej wraz z odsetkami) jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana : odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.8. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 11.9. Niespełnienie powyższych wymogów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach