Przetargi.pl
budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Darżyno

Gmina Potęgowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8115072 , fax. 059 8115072
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Potęgowo
  ul. Kościuszki 5 5
  76-230 Potęgowo, woj. pomorskie
  tel. 059 8115072, fax. 059 8115072
  REGON: 77097984900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.potegowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Darżyno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowej oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Darżyno, Gmina Potęgowo. Budowa zlokalizowana jest w części miejscowości Darżyno w zabudowie mieszkaniowej, rozproszonej przy drodze krajowej nr 6 oraz ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi krajowej nr 6 w miejscowości Darżyno. Zakres planowanej inwestycji: 1. Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego układana w rowach kablowych: - YAKXS 4x25 - 1.411 mb - YAKXS 5x25 - 799 mb - YKY 4x10 - 46 mb 2. Linia kablowa oświetlenia zewnętrznego układana w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych: - YAKXS 4x25 - 111 mb - YAKXS 5x25 - 70 mb - YKY 4x10 - 23 mb 3. Słupy oświetleniowe cienkościenne ze stali ocynkowanej o masie do 100 kg - wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej o wysokości H=6m z oprawą typu BGP 303 1xLED35/740 - kpl. 42 - wzdłuż dróg gminnych o wysokości H=8m, z wysięgnikiem 1/1,5m z oprawą typu BGP 303 1xLED49/740 - kpl. 9 4. szafki pomiarowe Ps na słupie - 2 szt 5. szafki sterowniczo - rozdzielcze z fundamentem SO - 2 kpl. 6. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym 7. opłaty związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym 8.wykonanie dokumentacji techniczno - prawnej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz protokołów z pomiarów. 9. Wykonawca udzieli min. 4 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.potegowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach