Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia rolniczego do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego”

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia rolniczego do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia rolniczego do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach w ramach realizacji Projektu pn. „Nowoczesna Szkoła – modernizacja i doposażenie pracowni, laboratoriów i sal dydaktycznych szkół Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Część 1 zamówienia: „Dostawa ciągnika rolniczego wraz z przyczepą burtową dwuosiową do nauki jazdy pojazdami kat. T” Przedmiot zamówienia w części 1 obejmuje: 1. dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą burtową dwuosiową do nauki jazdy pojazdami kat. T, rok produkcji nie wcześniej niż 2017 – 1 komplet. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu do pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 , zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6a do SIWZ, jego rozładunek, uruchomienie. Część 2 zamówienia: „Dostawa kompletnej uprzęży chomontowej i kompletnej uprzęży szorowej. Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje: 1. dostawę uprzęży chomątowej kompletnej – 1 kpl. 2. dostawę uprzęży szorowej kompletnej – 1 kpl. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie sprzętu do pracowni kształcenia zawodowego Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach ul. Dworcowa 1 , zgodnie z opisem wskazanym w załączniku nr 6b do SIWZ, jego rozładunek i skompletowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a (część 1) i/lub Załącznik nr 1b (część 2) do SIWZ i formularzami cenowymi ( zał.5a - dot.części 1,zał.5b- dot.części 2), następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ); 1.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 SIWZ. 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w punkcie 1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty o których mowa w pkt 2.1 należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem/upoważnieniem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie należy złożyć wraz z ofertą. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach