Przetargi.pl
DOSTAWA WYPOSAŻENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTCZNO - POMIAROWYCH

Jednostka Wojskowa 4620 ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna 37
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 653 36 94 , fax. 56 653 36 60
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4620
  ul. Okólna 37 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 653 36 94, fax. 56 653 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12wog.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WYPOSAŻENIA I PRZYRZĄDÓW DIAGNOSTCZNO - POMIAROWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i przyrządów diagnostyczno - pomiarowych o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ (szczegółowy opis i dane techniczne poszczególnych części). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części, w ilościach jak poniżej: Część nr 1 - Zestaw serwisowy radiostacji PR4G, 3 szt. Część nr 2 - Radiotester typu 2945B lub równoważny, 2 szt. Cześć nr 3 - Reflektometr - przyrząd do pomiaru kabli światłowodowych, 1 szt. Część nr 4 - Wiertarka udarowa typu MAKITA HR2611 lub równoważna, 6 szt. Część nr 5 - Szlifierka kątowa typu MAKITA 9565 lub równoważna, 10 szt. Część nr 6 - Wkrętarka akumulatorowa typu MAKITA BDF456 lub równoważna, 10 szt. Część nr 7 - Szlifierka stołowa typu BOSCH GSM 200 lub równoważna, 6 szt. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.12wog.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach