Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do przedszkoli

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 22 95 005 , fax. 17 22 95 001
 • Data zamieszczenia: 2014-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem
  Hyżne
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 17 22 95 005, fax. 17 22 95 001
  REGON: 69036957000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://hyzne.pl www.bip.hyzne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do przedszkoli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: Dostawa wyposażenia do przedszkoli Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 39713430-6, 39100000-3, 39530000-6, 39132100-7, 33190000-8, 3915410-2 Opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w kalkulacji cenowej Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i załącznikach do niej użyte są nazwy handlowe, producenta to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy typu lub równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego (tj. wymienionym z nazwy handlowej, producenta), winien w załączniku nr 1A w pozycji UWAGI zaznaczyć symbolem R, że oferuje produkt równoważny. Ponadto Wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (są równoważne co do jakości, parametrów technicznych itp.). W tym celu Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia wystawione przez producenta, importera lub inny wiarygodny podmiot. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu: Radosne przedszkole współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 w zakresie MODERNIZACJI ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy UDA-POKL.09.01.01.18-045/13-00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397134306
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://hyzne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach