Przetargi.pl
Dostawa odkurzaczy

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Asnyka 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8533703, 8538545 , fax. 017 8533704
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie
  ul. Asnyka 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8533703, 8538545, fax. 017 8533704
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna skarbu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odkurzaczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odkurzaczy - 2 szt. Specyfikacja techniczna: - moc maksymalna (W) 1600-1800 - poziom hałasu 75 -80 dB - pojemność worka na kurz 3 l - długość przewodu zasilającego 5,3 - 6,3 - zasięg odkurzacza 9 mb - wskaźnik zapełnienia worka - elektryczna regulacja siły ssania - schowek na akcesoria - zwijacz przewodu - zawór bezpieczeństwa - certyfikat bezpieczeństwa - instrukcja obsługi po polsku Wyposażenie: - filtr wlotowy ( ochronna silnika) - filtr wylotowy - mikrofilter - wąż flexi - rura teleskopowa - ssawka - szczotko przyłączeniowa - dwupozycyjna - ssawka szczelinowa - ssawka mała - szczotka mała
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397134306
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). 2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach