Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 98-160 Sędziejowice-Kolonia, Kolonia 10
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 6771004
 • Data zamieszczenia: 2023-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach
  Kolonia 10
  98-160 Sędziejowice-Kolonia, woj. łódzkie
  tel. 43 6771004
  REGON: 000095615
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w siedzibie Zamawiającego wyposażenia do pracowni gastronomicznych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zał. Nr 1 do SWZ-OPZ. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres siedziby Zamawiającego oraz dokonać montażu wszystkich elementów wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z jego wskazówkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39141000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach