Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do Poradni Okulistycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2660885 , fax. 032 2661124
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
  ul. Kościelna 13 13
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2660885, fax. 032 2661124
  REGON: 00028854400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imp.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do Poradni Okulistycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Autorefraktometr : tryby pomiaru-refrakcja, keratometria zakres pomiaru -sfera od-20,0 do +20,0D,cylinder od -10,0 do +10,0D,oś 0 do 180st,refrakcja rogówki 39 do 67 D,promień krzywizna rogówki 5,0 do 10,0mm. Wbudowana drukarka,ruchomy podbródek, stolik. 2.Dioptromierz automatyczny: zakres pomiarów-sfera od-20,0 do+20,0 D, cyl od-10,0 do+10,0D,oś 1-180 st.,automatyczny odczyt wartości szkieł jedno-, dwu- i wieloogniskowych progresywnych. 3.Perymetr: perymetria statyczna, obszar pomiaru 50st.nosowo,80st.skroniowo,wielkość bodżca III wg Goldmana, testy: centralny, pełny, peryferyjny, jaskrowy, plamkowy, neurologiczny, oprogramowanie do zewnętrznego komputera, stolik. 4.Tonometr bezkontaktowy: regulowany podbródek, tryb manualny i automatyczny, stolik. 5.Pachymetr:zakres pomiaru od 300 do 999, kalkulacja korekcji ciśnienia wewnątrzgałkowego. 6.Oftalmoskop: 6 przesłon (duża plamka,mała plamka, mikroplamka, fiksacja szczelina,filtr niebieski), niezależny filtr zielony(red free),zakres mocy soczewek od-25,0 do +40,0D,koaksjalny system wizyjny zwiększający ilość światła przy wąskiej źrenicy, odporna na kurz optyka, na baterie lub z akumulatorem. 7.Gonioskop: kąty ustawienia luster 60/66/76 st , powłoka antyrefleksyjna. 8.Soczewka Volk: moc 90D,podwójnie asferyczna powierzchnia, powłoka antyrefleksyjna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki serwisu, gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach