Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia warsztatowego i narzędzi

3 Regionalna Baza Logistyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 137 554 , fax. 261 137 553
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 3 Regionalna Baza Logistyczna
  ul. Montelupich 3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 137 554, fax. 261 137 553
  REGON: 12139041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://3rblog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia warsztatowego i narzędzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia warsztatowego i narzędzi obejmująca swym zakresem 3 zadania, tj.: Zadanie nr 1 – Narzędzia tnące (148 pozycji) Zadanie nr 2 – Narzędzia ręczne (244 pozycje) Zadanie nr 3 – Urządzenia warsztatowe (24 pozycje) 2. Rodzaj, ilość oraz opis narzędzi i urządzeń będących przedmiotem zamówienia w zakresie każdego z 3 zadań określa załącznik do SIWZ. 3.Dla każdego z ww. zadań Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi i urządzeń wskazanych w Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych/nazw Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez wykonawcę muszą posiadać co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne co najmniej w zakresie opisanym w załączniku do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z tych wykonawców. Wzór oświadczenia udostępniony zostanie na stronie internetowej, na której zamieszczona była siwz w dniu zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. Ustawy Pzp a) Formularz/druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do dokumentacji postępowania (tj. zawierający w swojej treści wszystkie oświadczenia zamieszczone w tym wzorze, w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową netto i brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także oświadczenie, iż dostarczony przedmiot zamówienia zostanie wyprodukowany według wymagań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ ) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną b) Oryginał lub kopię pełnomocnictwa dla: • osoby podpisującej ofertę i składane oświadczenia o ile jej umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (np. KRS), z treści złożonej oferty lub innych dokumentów do niej załączonych. • ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach