Przetargi.pl
Dostawa wykładziny oraz drzwi p.poż do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2090863 w. 32 , fax. 032 2090865
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
  Pl. Grunwaldzki 8-10 8-10
  40-950 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2090863 w. 32, fax. 032 2090865
  REGON: 00103678000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wykładziny oraz drzwi p.poż do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wykładziny dywanowej (część 1) oraz drzwi p.poż (część 2) do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slaska.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach